Piedāvājam veikt (elektroietaisēm līdz 1000V) šādus pakalpojumus:

Elektriskie mērījumi un pārbaudes*:

 • Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi (MΩ);
 • Kontaktsavienojumu pārbaude ar termokameru  (°C);
 • Slodzes noteikšana (ievadaizsardzības aparāta [IAA] strāvas lielums);
 • Zemējuma ietaišu pretestības mērījumi (Ω);
 • Aizsardzības nostrādes mērījumi- cilpa fāze nulle (Ω);
 • Pārejas pretestības mērījumi (Ω);
 • Apgaismojuma līmeņa mērījumi (Lux);
 • Elektrotīkla parametru kvalitātes pārbaude un analīze (spriegums, strāva, jauda, elektroenerģijas patēriņš, frekvence, cos fī, svārstības, vidējās un maksimālās vērtības);
 • Konsultācija.

Elektrotīkla izpilddokumentācija:

 • Dokumenti ēku nodošanai ekspluatācijā;
 • Informācijas ieguve par elektroinstalācijas tīklu, grupu meklēšana (objektā);
 • Elektrosadalņu izpildshēmu sagatavošana;
 • Apgaismes tīkla izpildzīmējumu sagatavošana;
 • Spēka tīkla izpildzīmējumu sagatavošana;
 • Elektrosadalņu un to elementu marķēšana;
 • Konsultācija.

* Klients komplektā ar mērījumu protokoliem saņem speciālista un mērinstrumentu sertifikātus, kā arī slēdzienu par mērījumu rezultātiem un ieteikumus par elektrotīkla uzlabojumiem.

  Mērījumu veikšanai tiek izmantoti profesionāli mērinstrumenti, kuriem regulāri, atbilstoši likumā noteiktajā kārtībā, tiek veikta sertifikācija un kalibrēšana.

© Visas tiesības aizsargātas. SIA Mērījumi. 2016